Términos y condiciones de uso

RECOMENDACIÓNS E NORMAS A CUMPLIR POLOS/AS VISITANTES:

  • Visita non recomendable para persoas con Mobilidade reducida. Se deciden visitalo será baixo a súa responsabilidade.
  • En todo momento os/as menores estarán acompañados por un adulto/a, responsable destes durante a visita.
  • Prohíbese tocar ou manipular calquera elemento, exceptuando que así o permita expresamente o guía, e/ou desviarse do traxecto indicado polo guía do barco, debéndose cumprir en todo caso as súas indicacións e recomendacións.
  • Prohíbese correr dentro do barco. Extremar as precaucións cando o pavimento da cuberta estea húmido por mor da choiva. Recoméndase a visita con calzado cómodo, prescindindo de tacóns
  • Para baixar e subir as escaleiras do interior do barco deberá facerse banzo a banzo, suxeitándose coas dúas mans, e seguir en todo caso as indicacións do guía do barco.
  • Prohíbese fumar dentro do barco.
  • En caso de perda ou roubo de obxectos, esta Administración non se fará responsable.
  • No caso de que os/as visitantes sufran danos, tanto corporais como materiais, por incumprimento das normas ou un uso inadecuado das instalacións, esta Administración non se fará responsable.
gl_ES